ครูชาย..ยินดีต้อนรับ http://sirieak.blogspot.com

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา
........หน่วยที่ 1
........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
........สำหรับครู เนื้อหา
........หน่วยที่ 2
........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เนื้อหา
........หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น เนื้อหา
........หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล เนื้อหา
........หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
........และสืบค้นข้อมูล เนื้อหา

NEW ..ตัวอักษรภาษาไทยเทียบกับภาษาอังกฤษ เนื้อหา

NEW อ.แจ๊ค Slide 3
........นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เนื้อหา

NEW อ.แจ๊ค Slide 1-2

........นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เนื้อหา

ป.บัณฑิต รุ่น12


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

Plato (428-347 ปีก่อนคริสตกาล) นักปราชญ์ชาวกรีก ผู้มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดคนหนึ่งของปรัชญาตะวันตก เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า Philosophy ซึ่งแปลว่า "ความรักในความรู้" พลาโตศึกษาเรื่องต่างๆ มากมาย ที่เป็นหลักคือ ทฤษฎีของแบบ ซึ่งกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นเพียงเงาของแบบที่เที่ยงแท้ในโลกแห่งอุดมคติ

Self-conquest is the freatest of victory.
Plato
การชนะใจตนเอง เป็นชัยชนะ ยิ่งใหญ่ที่สุด
พลาโต
---------------------------------------------------------------

Rene Descartes
(1596-1650)
นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเขาเป็นบิดาแห่งปรัชญาสมัยใหม่ เขาพยายามนำวิธีพิสูจน์หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์มาใช้กับปรัชญา ความจริงที่เขาค้นพบและกล่าวไว้ในประโยคที่รู้จักกันดีคือ
"ฉันคิดฉันจึงมีอยู่" " I think, therefore I am"
Except our own thought,
There is nothing
absolutely in our power.
Rene Descartes
ยกเว้นความคิดของเราเอง
ไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจของเรา
อย่างแท้จริง
เรอเน เดส์การ์ตส์
---------------------------------------------------------------

Galileo Galilei
(1564-1642)
นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี ผู้ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ผลงานส่วนใหญ่เช่นการใช้กล้องดูดดาวสังเกตและค้นพบจุดดับบนดวงอาทิตย์ ภูเขาและหุบเหวบนดวงจันทร์ ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุด 4 ดวงของดาวพฤหัสบดีและด้านต่างๆของดาวศุกร์ ในด้านฟิสิกส์ เขาค้นพบกฏการตกสู่พื้นของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกขว้างออกไป ในประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมถือว่ากาลิเลโอเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ กับผู้มีอำนาจเพื่อเสรีภาพในการแสวงหาคำตอบอย่างวิทยาศาสตร์
Philosophy is written
In that great book
Which ever lies before our gaze
--I mean the universe--
But we cannot understand
If we do not first lean the language
And grasp the symbols
In which it is written
Galileo Galilei
ปรัชญาเขียน
---------------------------------------------

Aristotle
(384-322 ปีก่อนคริสตกาล)
นักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก ผู้มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ งานเขียนของเขาส่วนใหญ่เป็นบันทึกจากการบรรยายความรู้ในหลายสาขา เช่น ตรรกวิทยา เมตาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ แก่นปรัชญาของอริสโตเติลคือทุกสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Telos หรือ เจตจำนงตามธรรมชาติ เขาอธิบายว่า การเมืองคือการแสดงออกของเจตจำนงตามธรรมชาติของประชาชนแต่ละคน
-------
Probable impossibilities
Are to be preferred to
Improbable possibilities.
Aristotle
ความเป็นไปไม่ได้ที่อาจเป็นไปได้
น่าใส่ใจกว่า
ความเป็นไปได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้
อริสโตเติล
-------------------------------------------